BLUE FRIDAY - slevy až 50 % a k tomu 2+1 ZDARMA - prodlouženo do 29. 11.!

Kompletní podmínky bazaru

 I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky výkupu společenských her do bazaru TLAMA games (dále jen „obchodní podmínky – bazar“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

TLAMA games - Miroslav Tlamicha
IČ: 762 92 941
DIČ: CZ8502160040
se sídlem: Budečská 1026/14, Praha 2  120 00
kontaktní údaje:
adresa pro zasílání: Třebohostická 2, Praha 10  100 00
email: bazar@tlamagames.com
www.tlamagames.com

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tlamagames.com (dále jen „kupující“). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II. Informace

Zákazník je povinen uvést tyto údaje:

- jméno a příjmení
- datum narození, pro potvrzení dovršení plnoletosti
- specifikace předmětu prodeje, kde zákazník uvede tyto informace:

  •       o jaké hry se jedná
  •       jejich stav dle následujícího klíče:

A - Nerozbalená hra (nová).

B - Rozbalená hra bez viditelných známek opotřebení.

C - Viditelné známky opotřebení, ale stále kompletní.

D - Výrazně poškozená hra bez vlivu na hratelnost, ale stále kompletní.
E - Nekompletní či extrémně poškozená hra s vlivem na hratelnost.

Zákazníkovi se doporučuje k emailu přiložit také fotografie hry se zaměřením na opotřebená místa, aby se předešlo pozdějším sporům o stavu hry a míře opotřebení.

Kupující se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany zákazníka reagovat ve lhůtě dvou pracovních dnů, přičemž sdělí zda na vykoupení her přistoupí a nabídne výkupní hodnotu.

Hry je možné donést a nechat nacenit přímo osobně na prodejně, bazarový specialista ovšem nemusí být přítomen každý den a po celou dobu otevíracích hodin, proto před osobní návštěvou rozhodně doporučujeme domluvit se na konkrétním termínu na mailu bazar@tlamagames.com.

III. Doručování zboží

Zákazník se zavazuje dodat zboží kupujícímu kompletní, ve stavu avizovaném v předchozí komunikaci.

Kupující je povinen zboží převzít a co nejdříve překontrolovat.

Daňový doklad k výkupu zašle kupující zákazníkovi na email.

Cena a způsob doručení:

  • osobní odběr v prodejně – zdarma.
  • přepravní služba Zásilkovna z jakéhokoliv podacího místa - 40,-.
  • jakákoliv jiná přepravní služba na náklady zákazníka (zásilka nadepsaná "BAZAR" na adresu naší prodejny – Třebohostická 2283/2, 100 00, Praha 10 – Strašnice)

Balík musí splňovat maximální váhu 5 kg.

Kupující se zavazuje doručit kreditový poukaz v předem smluvené hodnotě do 2 pracovních dnů od doručení her na adresu prodejny. Při osobním předání her bude kreditový poukaz vystaven na počkání.

1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které zákazník odpovídá.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u zákazníka bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Kupující může u zákazníka uplatnit nejpozději do měsíce od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z výkupní ceny.

Zákazník není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

2. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen prokázat důvod k reklamaci, např. porovnáním reálného stavu hry se stavem avizovaným zákazníkem.

Reklamace bude řešena ponížením hodnoty kreditového poukazu adekvátně k míře opotřebení, které nebylo předem avizováno.

Hodnota o kterou bude v případě reklamace ponížen kreditový poukaz bude navržena kupujícím a je předmětem k diskusi se zákazníkem. Pokud se na finální hodnotě obě strany neshodnou, má zákazník právo si do 30 dnů vyzvednout hru na prodejně, nebo jinak zajistit odvoz hry z prodejny na vlastní náklady.

Pokud zákazník po dobu 30 dnů od oznámení reklamace nepřistoupí na odpovídající snížení hodnoty kreditového poukazu, nedostaví se osobně hru vyzvednout ani jinak nezařídí vyzvednutí hry na vlastní náklady, propadá hra kupujícímu bez nároku na náhradu.

3. Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly kupujícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

VII. Řešení sporů

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na TLAMA games přes bazar@tlamagames.com.

Kupující se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se zákazníkem.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VIII. Ostatní

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Kupující má právo kdykoliv provádět změny těchto obchodních podmínek a tyto změny vstoupí v platnost v okamžiku, kdy budou zveřejněny na internetových stránkách kupujícího.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.4.2023.