Provozní řád půjčovny

I. Základní ustanovení

1. Smlouva o nájmu movitých věcí se uzavírá podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

TLAMA games - Miroslav Tlamicha

IČ: 762 92 941

DIČ: CZ8502160040

se sídlem:

Budečská 1026/14, Praha 2  120 00

kontaktní údaje:

adresa pro vyzvednutí a vrácení vypůjčených her: Třebohostická 2, Praha 10  100 00

email: info@tlamadesign.com

telefon: 60 84 000 30

(dále jen „pronajimatel“)  

2. Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti pronajimatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o nájmu věcí movitých (dále jen: „nájemce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese tlamagames.com a osobně na provozovně pronajimatele (dále je „půjčovna“).

II. Vlastnictví

2.1 Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí (dále jen „hry“) půjčovny.

2.2 Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá hry dle objednávky nájemce.

III. Výpůjční doba

3.1 Hry se půjčují na dobu jednoho týdne. Výpůjční doba začíná okamžikem objednávky přes webové stránky provozovatele nebo uskutečněním výpůjčky na provozovně pronajimatele bez předchozí internetové objednávky. Výpůjční doba končí uplynutím doby jednoho týdne od objednání. Pokud by tento termín vycházel mimo otvírací dobu provozovny, uplyne výpůjční doba okamžikem předchozího konce otvírací doby provozovny.

3.2 Prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby po vzájemné dohodě. Prodloužení výpůjční doby není automatické a není vymahatelné. Při vypůjčení je možné rovnou dohodnou výpůjční dobu delší než 1 týden.

3.3 Pokud nájemce nevrátí vypůjčené hry včas, bude mu účtována pokuta ve výši 50 Kč za každý den prodlení (navíc k částce za týdenní výpůjčku).

IV. Kauce a půjčovné

4.1 Před vypůjčením hry je nájemce povinen složit kauci ve výši doporučené ceny hry. Tuto kauci může složit na provozovně buď hotově, nebo formou karetní blokace (předautorizace).

4.2 Půjčovné na jeden týden je u každé hry určena dostupným online ceníkem a pohybuje se zpravidla do 10 % doporučené maloobchodní ceny hry. Půjčovné se strhává ze složené kauce při vrácení hry.

4.3 Bude-li hra vrácena v kratší době, než bylo sjednáno, má pronajímatel přesto právo na půjčovné v plné výši.

4.3 Dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení hry bez zavinění pronajímatele (nikoli v důsledku běžného opotřebení), je nájemce povinen uhradit způsobenou škodu ve výši minimálně 100 Kč. V případě ztráty nebo poškození neumožňující běžné používání hry hradí nájemce plnou cenu dané hry či náklady na znovupořízení, pokud tato hra již není běžně dostupná. Tato částka mu bude stržena ze složené kauce.

4.4 Nájemce je povinen vrátit půjčené hry do provozovny půjčovny.

V. Práva a povinnosti nájemce

5.1 Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu.

5.2 Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by mohly znehodnotit hru nebo její části bez souhlasu pronajímatele. 

5.3 Nájemce si půjčuje veškeré hry na své vlastní riziko, pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním zapůjčených her.

5.4 Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou hru ve sjednané době.

VI. Práva a povinnosti pronajimate

6.1 Pronajímatel má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci.

6.2 Pronajímatel má povinnost předat hru nájemci ve stavu způsobilém k užívání.

6.3 Pronajímatel má povinnost hru zkontrolovat při jejím vracení.

VII. Zákaznický účet

7.1 Vypůjčení her je podmíněno vytvořením zákaznického účtu na webu provozovatele. Tento účet je totožný s účtem internetového obchodu. Pro tento účet platí článek IV. Obchodních podmínek.

7.2 Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřebu pronajímatele v souladu platnými předpisy GDPR.

7.3 Pronajímatel má právo před první výpůjčkou nájemce ověřit jeho totožnost pomocí platného osobního dokladu nájemce.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2019